wtorek, 4 stycznia 2011

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości


Autorem artykułu jest Bożena Bakalarska
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. z późniejszymi zmianami wprowadziła obowiązek ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości, począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r.

Jednak do końca 2001 r. nie było wymogu posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, zatem czynności zarządzania mogły wykonywać również osoby bez zawodowych uprawnień. Również one musiały jednak posiadać polisę OC zarządcy nieruchomości.


Reasumując, począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. osobą podlegającą ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania nieruchomością jest tylko i wyłącznie licencjonowany zarządca nieruchomości, który na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub innym podmiotem posiadającym odpowiednie prawa do tej nieruchomości, w jego imieniu i na jego rzecz zarządza mieniem w sposób określony w ustawie i umowie o zarządzaniu.

Zakres ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.09.2004r.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.


Polisa OC zarządcy nieruchomości chroni nie tylko samego zarządcę, ale także osoby, którym zleca on wykonywanie zawodowych czynności.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Kwota jak wyżej, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.


Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zarządzania nieruchomością.


---

Bożena Bakalarska, ubezpieczenie OC zarządcy Kraków.Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz